razem kreujmy bezpieczne warunki pracy

515 153 407

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników Warszawa

Szkolenia ppoż. służą zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie skierowane jest do pracowników, osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy.

Jedynie przy wyćwiczonych zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się szanse na wyjście z opresji bez szwanku. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (instrukcją bezpieczeństwa pożarowego),
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dotyczy to również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

Rodzaje Szkoleń Przeciwpożarowych:

Szkolenie wstępne – dotyczy pracowników przyjmowanych do pracy, polega na zapoznawaniu z zagrożeniami pożarowymi na stanowisku pracy oraz z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” obowiązującą w obiektach.

Szkolenie okresowe – obejmuje pracowników pracujących w firmie, polega na aktualizacji wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego na stanowisku pracy oraz zapoznaniu z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” obowiązującą w obiektach.

Szkolenia organizujemy w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu.

Prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje.

Przeprowadzenie szkolenie dokumentujemy pisemnym oświadczeniem szkolonego pracownika według wzoru. 

Oświadczenia należy przechowywać w teczkach akt osobowych pracowników.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Nie wydano jednak aktu wykonawczego do ustawy, który określałby formę, zakres i ramową tematykę takiego szkolenia. Problematyka szkolenia ppoż. powinna być natomiast szczegółowo omówiona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Szkolenia ppoż. mogą być realizowane wspólnie z tematyką bhp w ramach szkolenia wstępnego i okresowego.