razem kreujmy bezpieczne warunki pracy

515 153 407

Szkolenia BHP Warszawa

Oferujemy szkolenia wymagane przy rozpoczynaniu pracy oraz szkolenia okresowe wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki I Pracy z dn. 27 07 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Sprawne skuteczne szkolenia  BHP są specjalnością ABC-HSE. Oferujemy Państwu szkolenia wstępne i okresowe dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

W zależności od oczekiwań Klienta, organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte. Każdy program szkoleniowy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Szkolenia mają na celu przekazanie pracownikom w przystępny sposób praktycznej wiedzy z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na stanowisku.

Ze względu na potrzeby Klientów, szkolenia przeprowadzane są głównie w siedzibibach lub oddziałach firm Klientów.

W cenę szkolenia wliczony jest dojazd do siedziby Klienta oraz wystawienie zaświadczenia. 

Szkolenia wstępne BHP Warszawa – prowadzone w formie instruktażu jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę. (Art. 2373§1. Kodeksu Pracy) niezależnie od rodzaju umowy.

W czasie instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy oraz regulaminach pracy,
 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • instrukcjami stanowiskowymi oraz oceną ryzyka zawodowego. 

Instruktaż ogólny jest przeznaczony dla:

 • wszystkich nowozatrudnionych pracowników (bez względu na rodzaj umowy),
 • studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie,
 • uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny powinien odbyć się przed rozpoczęciem pracy.

Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego. Szkolenie wstępne, organizujemy w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu.

Szkolenie wstępne z BHP (instruktaż ogólny) przeprowadzamy również dla jednego pracownika, dojeżdżamy i szkolimy.


Szkolenia okresowe BHP Warszawa: celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapoznanie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno być zorganizowane:

 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych).

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być zorganizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Na stanowiskach gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt. 1-4 Rozporządzenia, których charakter pracy nie wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem (testem) i wystawieniem zaświadczenia, które jest potwierdzeniem odbycia szkolenia.

Data od której liczy się ważność szkolenia okresowego BHP to data wystawienia zaświadczenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.